Ξεκινά ο διαγωνισμός PISA για τους ενήλικες

ADEC2DCC49AE427FA18043C96C61EBFAΤην 1η Απριλίου ξεκινά ο αντίστοιχος με τους μαθητές διαγωνισμός PISA που απευθύνεται σε ενήλικες και ονομάζεται PIAAC – Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων. Η Ελλάδα θα πάρει μέρος στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται να ανακοινωθούν στις 31 Μαΐου του 2016. Μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκε η πιλοτική έρευνα και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η κύρια έρευνα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κύρια έρευνα θα διεξαχθεί το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου ενώ το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2015 έως και το Μάιο του 2016 θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση και η διάχυση των αποτελεσμάτων.

Ο διαγωνισμός αφορά άτομα ηλικίας 16 έως και 65 ετών και έχει ως στόχο να αποτιμήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των ενηλίκων. Μέσω της πανελλαδικής έρευνας θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων, καθώς και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν, με γνώση και κριτική ικανότητα, σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής του 21ου αιώνα.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού η επιλογή των συμμετεχόντων είναι τυχαία και η έρευνα διενεργείται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, κατά τις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και μία σειρά ασκήσεων. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την εργασιακή εμπειρία. Οι ασκήσεις σχετίζονται με καθημερινές δραστηριότητες και επιλύονται σε χαρτί ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του συνεντευκτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία υποστηρίζεται από διεθνή σύμπραξη επιστημονικών φορέων που έχει την ευθύνη του συντονισμού και του ποιοτικού ελέγχου της έρευνας σε στενή συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα PIAAC των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στο πλαίσιο του προγράμματος PIAAC διεξάγεται μία πανελλαδική έρευνα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, ηλικίας 16-65 ετών.

Η έρευνα PIAAC θεωρείται η πιο διεξοδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων που έχει διεξαχθεί διεθνώς και μελετά το βαθμό στον οποίο ο πληθυσμός της κάθε χώρας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής και κοινωνικής ζωής.

Τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των υπολοίπων συμμετεχουσών χωρών. Βάσει των δεδομένων και των αναλύσεων των αποτελεσμάτων θα προταθεί η υιοθέτηση σύνθετου δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και λοιπών εργαλείων για την αποτίμηση και την παρακολούθηση της πορείας των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών.