Τα ληξιπρόθεμσα χρέη που θα διαράφει η εφορία

theoxaris

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη ορίζει τις διαδικασίες για τον διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σε εισπράξιμες και μη.

Σ ειδική κατηγορία θα μπαίνουν οι μη εισπράξιμες οφειλές αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες είσπραξης τους – περιλαμβανομένων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης – προκειμένου το βάρος να δοθεί στις οφειλές που μπορούν να εισπραχτούν.

Για να χαρακτηριστούν οι οφειλές ως ανεπίδεκτες είσπραξης πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφληση των οφειλών.

Οφειλή που έχει καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.