Σύσκεψη του ΕΦΕΤ για ζητήματα ασφάλειας τροφίμων

42-21711923

Η συλλογή δεδομένων για ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα αποτέλεσε κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο της 51ης σύσκεψης του Συμβουλευτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε συνεργασία με τη διοίκηση της EFSA.

Η συλλογή δεδομένων χημικών κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό έργο της EFSA και των εθνικών αρμόδιων Αρχών. Σημειώνεται ότι ο ΕΦΕΤ, μετά από έγκριση χρηματοδοτούμενης πρότασης από την EFSA, προχώρησε στην υλοποίηση της σχετικής εφαρμογής που επεκτείνει το υπάρχον σύστημα του φορέα και επιτρέπει την αυτοματοποιημένη επικοινωνία με την πληροφοριακή υποδομή της EFSA.

Ο ΕΦΕΤ, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβουλευτικό Σώμα της EFSA, συμβάλλει στο στρατηγικό πρόγραμμα της EFSA σχετικά με την επιστημονική συνεργασία και δικτύωση, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και υποστηρίζοντας κάθε επιστημονική δραστηριότητα που προέρχεται τόσο από την EFSA όσο και από την Ελλάδα σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα.