Προχωρά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank

185B2C0E4C78AF9D56EBF17C664A19A2Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, στις 12 Απριλίου, αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 3 δισ. ευρώ με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διενεργείται με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι 3 δισ. ευρώ προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, κατόπιν του προσδιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών της από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το βασικό σενάριο της επικαιροποιημένης διαγνωστικής άσκησης και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που διενήργησε η BlackRock Solutions κατ’ εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές οι κεφαλαιακές ανάγκες ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 6.3.2014.

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να διενεργηθεί με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού Δημοσίου, και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου του 2014, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.