16.2 C
Athens
Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Πανελλήνιες 2022: Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξετε στην Προκήρυξη και την Αίτηση των Σχολών της Αστυνομίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2022: Mέχρι και τις 27-02-2022 (ώρα 15.00) οι ενδιαφερόμενοι για τις σχολές της Αστυνομίας μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Όπως και στις υπόλοιπες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και τις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι πολύ σύνηθες οι ενδιαφερόμενοι μαθητές όχι μόνο της Γ΄ Λυκείου αλλά και των μικρότερων τάξεων, να αγνοούν σημαντικές πληροφορίες για τις προοπτικές, τα συνδεόμενα επαγγέλματα και ειδικότητες με αυτές τις σχολές και διάφορες άλλες επιμέρους διαδικασίες και προϋποθέσεις. Έτσι, παραθέτουμε ακολούθως ορισμένα σημαντικά σημεία καθώς αναμένεται να είναι και αυξημένο το ενδιαφέρον των υποψηφίων τη φετινή χρονία. Σημαντική παράμετρος ως προς αυτό, είναι το γεγονός πως με την αξιόλογη αύξηση του αριθμου των εισακτέων, ενδεχομένως να διαμορφωθεί μια πιο εύκολα προσβάσιμη βάση εισαγωγής. Αναλυτικά λοιπόν, θα πρέπει να έχετε κατά νου πως:

  1. Στις «αποκλειομένες παθήσεις» περιλαμβάνονται διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κ.ά., διαταραχές συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως ενούρηση, εγκόπριση, τικ, τραυλισμός, βατταρισμός, κ.λπ.
  2. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία, κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία. Η χρήση του δικαιώματος της αυτού, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.
  3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.
  4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή).
  5. Ο/Η υποψήφιος/α, του/ης οποίου/ας η αίτηση συμμετοχής έγινε αποδεκτή, δηλώνει υποχρεωτικά τόσο επί της αίτησης συμμετοχής όσο και με υπεύθυνη δήλωση εάν επιθυμεί να παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, το οποίο παραλαμβάνει με αποδεικτικό από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος.
  6. Εφόσον υποψήφιος/α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δηλώσει ότι θα παρουσιασθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν θα παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας
  7. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν για κάθε υποψήφιο/α συνολικά τέσσερις ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και οι αποφάσεις των επιτροπών δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή. Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.
  8. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, υποχρεούται να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να χορηγήσει μία μόνο φορά στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.
  9. Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
  10. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση, κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση, η οποία πρέπει να υπογράφεται από ιατρό βιοπαθολόγο, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία: Γενική εξέταση αίματος, σάκχαρο αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη αίματος, τρανσαμινάσες αίματος και γενική εξέταση ούρων.

Με την ανακοίνωση λοιπόν και τις φετινής προκήρυξης της Αστυνομίας εκκρεμεί μόνο αυτή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση και εδώ όπως και σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετίζεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, έχει μεγάλη σημασία η προσεκτική μελέτη των προϋποθέσεων και των δεδομένων αλλά και η στοχευμένη ενημέρωση για τη φοίτησή και τη σταδιοδρομία του αυριανού αποφοίτου. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε πως έχουμε βάλει τις βάσεις για μια εύστοχη επιλογή.

www.newsit.gr

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

Ροή Ειδήσεων