Ο Κουρής έστειλε μέλια και κρασιά στη Βουλή

Êïýñéåñ ìåôáöÝñåé óôçí åßóïäï ôçò ÂïõëÞò êéâþôéï ìå êñáóß ôçò ÊåöáëëïíéÜò, ôçí Ôñßôç 20 Óåðôåìâñßïõ 2016. Ôï êñáóß ôï åß÷å õðïó÷åèåß ï åêäüôçò Ãéþñãïò ÊïõñÞò êáôÜ ôçí êáôÜèåóÞ ôïõ ðñïò ôá ìÝëç ôçò ÅîåôáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí äáíåéïäüôçóç ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ÌÌÅ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)
Ο εκδότης κατά την διάρκεια της κατάθεσής του είχε κάνει εκτενή αναφορά για την αγροτική ζωή που ακολουθεί και τις καλλιέργειες που διατηρεί στο νησί της Κεφαλονιάς.

Παράλληλα, είχε υποσχεθεί στους βουλευτές που αποτελούν την επιτροπή πως με την πρώτη ευκαιρία θα τους στείλει δείγματα της παραγωγής του. Ετσι, ο κ. Κουρής απέστειλε στην Βουλή μια κούτα με το περίφημο κρασί Ρομπόλα Κεφαλονιάς αλλά και μια σακούλα από το μέλι παραγωγής του.

 

Πηγή: iefimerida.gr