«Να τελειώνει το ανέκδοτο με τις μεταβατικές άδειες»

ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÏ ÁÐÏ ÔÏ ÊÔÉÑÉÏ ÔÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÏÐÁÐ ÓÔÇÍ Ë.ÊÇÖÉÓÏÕ (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)

Να μπει ένα τέλος στο “ανέκδοτο”, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με το μεταβατικό καθεστώς λειτουργίας εταιρειών στη διαδικτυακή αγορά στοιχηματισμού, ζητά η διοίκηση του ΟΠΑΠ από το Δημόσιο, καταγγέλλοντας ότι το υπάρχον καθεστώς ουσιαστικά ανατρέπει όλα όσα θέλει το Δημόσιο να προστατεύσει στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Κατά τη σημερινή 14η τακτική γενική συνέλευση του Οργανισμού διευκρινίστηκε στους μετόχους πως ο ΟΠΑΠ διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα δραστηριοποίησης στο διαδίκτυο, και σε περίπτωση που υπάρξει ανατροπή των δεδομένων, τότε υπάρχουν δικαιώματα αποζημίωσης, βάσει της σύμβασης με την οποία αποκτήθηκε το 33% του οργανισμού.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΠΑΠ αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,81%) τις αναμορφωμένες απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,81%) τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 3: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,81%) τις Απλές και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 4: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,96%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2013. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 29.05.2014 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2013 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27.05.2014. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04.06.2014, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

Θέμα 5: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (99,77%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,95%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 7: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,34%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 24, παρ. 2. του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,44%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).

Θέμα 9: Ανέθεσε κατά πλειοψηφία (99,91%) τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρεία «KPMG» με Τακτικούς Ελεγκτές τους κκ. Χρυσούλα Δούκα (ΑΜΣΟΕΛ 37551) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜΣΟΕΛ 12701) και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές, τους κκ. Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜΣΟΕΛ 37581) και Φίλιππο Κάσσο (ΑΜΣΟΕΛ 26311) και ενέκρινε την αμοιβή της.

Θέμα 10: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,86%) την (α) κατάργηση των άρθρων: 9, 19, 21, 23, 28, 29, 36, 39, 40, 43, 48, 49 και 50, τροποποίηση των άρθρων: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 41 και 44 και αναρίθμηση των άρθρων: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46 και 47 και (β) διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Θέμα 11: Χορήγησε κατά πλειοψηφία (99,96%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.