Υπό αρνητική παρακολούθηση τα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου

23C0C43BCDB035938FBDAB04BAA7C9C6Αρνητική διατηρεί την αξιολόγηση των ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου, που καλύπτονται από ενυπόθηκες εξασφαλίσεις, ο οίκος Fitch.

Ο Οίκος αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασής του, ότι τα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου παραμένουν υπό αρνητική παρακολούθηση, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων επωφελείται από την αναβάθμιση της ίδιας της Τράπεζας Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Fitch επιβεβαίωσε στις 5 Μαρτίου τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας σε «Περιορισμένη Χρεοκοπία» (Restricted Default- RD), αναβαθμίζοντας παράλληλα την αξιολόγηση βιωσιμότητάς τους σε «cc»και «ccc», αντίστοιχα, από «f».

Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου στη βαθμίδα «Β» και την ίδια την τράπεζα στη βαθμίδα «Επιλεκτική Χρεοκοπία» (Restricted Default).

Η διατήρηση στο ίδιο επίπεδο των καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με τον οίκο, αντανακλά την αβεβαιότητα σε σχέση τόσο με την πορεία της Τράπεζας Κύπρου όσο και με τις επιπτώσεις του υφιστάμενου δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στην απόδοση του χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων της τράπεζας.