Οι δικαστές που θα αποφασίσουν για την παραπομπή Παπακωνσταντίνου

ÁÈÇÍÁ-óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ìå èÝìá ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí óõíáíôÞóåùí ìå ôï êëéìÜêéï ôçò ôñüéêáò ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)Το πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά την κλήρωση συγκροτούν οι Αρεοπαγίτες: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδης και Αθανάσιος Κουτρομάνος, με αναπληρωματικά μέλη τους: Χριστόφορο Κοσμίδη και Βασιλική Θάνου.

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας κληρώθηκαν οι: Χρήστος Ράμμος και Μαρίνα Ελένη Κωνσταντινίδου με αναπληρωματικό τον κ. Νικόλαος Ρόζο.