Για ποιους επαγγελματίες ισχύει παρακράτηση φόρου 20%

for-630x400Κατόπιν υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τα επαγγέλματα για τα οποία θα ισχύει η παρακράτηση φόρου 20%, μετά την αλλαγή του φορολογικού νόμου, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφη απάντηση, σύμφωνα με την οποία δεν επέρχεται καμία αλλαγή συγκριτικά με τα όσα ίσχυαν επί σειρά ετών με τον νόμο 2238/1994.

Ουσιαστικά, η παρακράτηση του 20% θα συνεχίσει να γίνεται στα λεγόμενα «κατονομαζόμενα» επαγγέλματα, δηλαδή στα επαγγέλματα του: κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού.

Παρακράτηση φόρου 20% βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4172/2013

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δʼ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες.

2. Στις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. δεν υπάρχει η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία ούτε αντίστοιχα το εισόδημα Ζʼ πηγής όπως ίσχυε με τον προηγούμενο ν. 2238/1994. Με το προϊσχύον καθεστώς είχε γίνει δεκτό ότι σε όλα τα επαγγέλματα που αναφέρονταν στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20%, στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή ξεπερνούσε τα τριακόσια (300) ευρώ.

3. Όπως είναι ήδη γνωστό, το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των επαγγελμάτων που ενέπιπταν στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ήταν η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από πρόσωπα που είχαν επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή ειδικές γνώσεις, δηλαδή κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών προείχε το πνευματικό ή καλλιτεχνικό στοιχείο.

4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρόλο που δεν υφίσταται πλέον η έννοια του «ελεύθερου επαγγελματία» στον νέο Κ.Φ.Ε., γίνεται δεκτό ότι η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% βάσει της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 θα εφαρμόζεται στους υπόχρεους που ασκούν το επάγγελμα του: κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου,άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού. Ουσιαστικά, θα εφαρμόζονται όσα ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς του ν. 2238/1994.

5. Βάσει των ανωτέρω, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι θα εξακολουθήσετε να παρακρατείτε φόρο 20% με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις που ίσχυαν με τον ν. 2238/1994.