Διευκρινίσεις για το Ελληνικό από την Lamda Development

4BFC739AFA823FB639AFC88A288E0610Σε διευκρινίσεις για το έργο αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό προχώρησε η Lamda Development. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών και επιμερίζεται σε διακριτές φάσεις. Οι τρεις πρώτες φάσεις υλοποίησης είναι πενταετούς διάρκειας.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«- Ο προτιμητέος επενδυτής θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής η «σύμβαση»), μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί, μετά την πλήρωση των αιρέσεων, που προβλέπονται στη σύμβαση.

– Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών και επιμερίζεται σε διακριτές φάσεις. Οι τρεις πρώτες φάσεις υλοποίησης είναι πενταετούς διάρκειας η κάθε μία και έχουν αποτυπωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, αποσκοπώντας στο βέλτιστο από κάθε άποψη συνδυασμό κατασκευής του μητροπολιτικού πάρκου, των λοιπών έργων υποδομής και των εμπορικών, πολιτιστικών και κάθε άλλου είδους αναπτύξεων. Με τη σημείωση ότι η επένδυση βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού, εκτιμάται ότι το ποσοστό υλοποίησης της θα ανέρχεται, μετά το τέλος της πρώτης πενταετίας, στο 20%, μετά το τέλος της δεύτερης πενταετίας, στο 40%, μετά το τέλος της τρίτης, στο 75%, με τελικό στόχο την ολοκλήρωσή της στον προαναφερθέντα χρόνο.

– Οι κάθε είδους καταβολές, στο πλαίσιο της σύμβασης και της υλοποίησης της επένδυσης, θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία ειδικού σκοπού (εφεξής η «ΕΕΣ»), που θα συσταθεί προ της υπογραφής της σύμβασης και στην οποία η εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον 33,34% των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Η ακριβής συμμετοχή της εταιρείας στις ως άνω καταβολές από την ΕΕΣ θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, αναφορικά με τη δική τους συμμετοχή στην επένδυση.

– H ΕΕΣ θα καταβάλει το σύνολο του ποσού των 915 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών και θα επενδύσει 1,25 δισ. ευρώ για την υλοποίηση των προβλεπομένων υποδομών κοινής ωφελείας, του μητροπολιτικού πάρκου και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα καταβολής του ποσού των 915 εκατ. ευρώ προβλέπει την καταβολή 300 εκατ. ευρώ ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, 395 εκατ. μεταξύ του τρίτου και του εβδόμου έτους, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και, τέλος, την καταβολή των υπολοίπων 220 εκατ. μεταξύ του όγδοου και του δέκατου έτους, μετά την ως άνω μεταβίβαση. Περαιτέρω, οι επενδύσεις σε υποδομές κοινής ωφέλειας, στο μητροπολιτικό πάρκο και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, εκτιμώμενες σε ποσό 1,25 δισ. ευρώ, έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθούν κατά 35% περίπου εντός της πρώτης πενταετίας, κατά 20% εντός της δεύτερης πενταετίας, κατά 25% την τρίτη πενταετία και το υπολειπόμενο 20%, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ως προς τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ποσών, σημειώνεται ότι με βάση τη σύμβαση η σχέση δανείων με τα ίδια κεφάλαια της ΕΕΣ δεν μπορεί να ξεπερνά την αναλογία 3/1. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω εξειδίκευση των μεθόδων χρηματοδότησης εξαρτάται άμεσα και από τις εν γένει οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

– Η πρόταση της εταιρείας υποστηρίζεται από τo Global Investment Group στο βαθμό που, συμμετέχοντες σ’ αυτό το σχήμα, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν κεφάλαια για την αποπληρωμή του τιμήματος, υποβάλλοντας, μάλιστα, τα αναγκαία προς τούτο έγγραφα στα πλαίσια του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του».