Διευκρινίσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης για τα «πόθεν έσχες» -Τι θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο

Εσφαλμένες χαρακτηρίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις αναφορές των ΜΜΕ ότι από την 1η Οκτωβρίου 2016, θα δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των υπόχρεων.

Αναφορές που, όπως σημειώνει, δημιούργησαν τεχνητές και άσκοπες συγχύσεις και ανησυχία στους πολίτες. Το υπουργείο προχωρώντας σε σειρά διευκρινίσεων αναφέρει ότι οι υπόχρεοι για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) προβλέπονται από τον νόμο 3213/2003 (άρ. 1 παρ. 1 ν. 3213/2003 όπως ισχύει) και ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τον ν. 4281/2014.

Επισημαίνει ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κατά κανόνα δεν δημοσιεύονται. Εξαιρούνται μόνο οι δηλώσεις που υποβάλλουν ο Πρωθυπουργός, οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές και οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των προαναφερθέντων πολιτικών κομμάτων. Οι δηλώσεις υπόκεινται σε δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Ως προς το θέμα των δηλώσεων που δημοσιεύονται δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με όσα ίσχυαν με τον προηγούμενο νόμο.

Επίσης, προσθέτει, ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, που οι δηλώσεις δημοσιεύονται, από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.), σε συμφωνία τόσο με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, αλλά και τη σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δηλώσεις των προαναφερθέντων προσώπων, που εκτίθενται πολιτικά, ελέγχονται υποχρεωτικά από την επιτροπή της Βουλής, του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως συνέβαινε και προ του ν. 4389/2016.

Στο ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι «υποχρεωτικά ελέγχονται αλλά δεν δημοσιεύονται, όπως και όλων των μη πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων και οι δηλώσεις των εξής προσώπων: α) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, β) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του ν. 4325/2015), γ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, δ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, ε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στ) των ιδιοκτητών, των βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, ζ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των αμέσως παραπάνω προσώπων ελέγχονται από την Μονάδα Γ΄ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με το 7Α παρ. 3 περίπτωση γ΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του άρ. 182 του ν. 4389/2016. Οι δηλώσεις των εδώ αναφερομένων προσώπων δεν δημοσιεύονται, όπως και όλων των μη πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων».

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι ως προς τους υπόχρεους που υποβάλλουν δηλώσεις προς στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των προσώπων που υποβάλλουν δηλώσεις σε εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, πλην της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής και δεν δημοσιοποιούνται.

Τέλος, το υπουργείο προσθέτει πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου 2016 ηλεκτρονικά για όλους τους υπόχρεους. Ο τύπος της δήλωσης θα δημοσιευθεί άμεσα με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν της σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ