Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στον ΠΑΟΚ

FB6CBBB2E232DBDF7FD26A0D10D73759H νέα ΑΜΚ θα είναι ύψους 1.000.000 ευρώ και θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών με δικαίωμα παράτασης για ακόμη έναν.

Επίσης, αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2012-30/6/2013, ενώ υπήρξε και έγκριση του ισολογισμού της ΚΑΕ.