Τροπολογία για να εξαιρεθούν από την κινητικότητα οι αποσπασμένοι στα πολιτικά και βουλευτικά γραφεία

Την τροπολογία που αφορά στην κινητικότητα, υπογράφουν οι εξής βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Μπαλλής Συμεών, Γκιόλας Ιωάννης, Θελερίτη Μαρία, Πρατσόλης Αναστάσιος, Σταμπουλή Αφροδίτη, Στέφος Ιωάννης, Συρμαλένιος Νικόλαος και Τζαμακλής Χαρίλαος.

Η τροπολογία αυτή αφορά σε:

– Αποσπασμένους υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών και στα γραφεία των κομμάτων της Βουλής.

– Ευρωβουλευτές.

– Υπαλλήλους στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην ΕΕ.

Στην αιτιολογική της έκθεση η βουλευτική τροπολογία που σχετίζεται με την κινητικότητα, αναφέρει πως: «Για την υποβοήθηση και εξυπηρέτηση του έργου των γραφείων των βουλευτών και κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33) και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116) η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διάθεσή τους στα ανωτέρω γραφεία με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ανωτέρω αποσπάσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)».

Τροπολογία για την κινητικότητα – Προσθήκη

Άρθρο….

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«α) σε πολιτικά γραφεία του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην Προεδρία της Δημοκρατίας , στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν, βάσει ειδικών διατάξεων, σε γραφεία Κομμάτων και Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ερωτηματικά πάντως προκαλεί αυτή η τροπολογία ως προς την σκοπιμότητα που θέλει να υπηρετήσει καθώς σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4440/2016, έτσι και αλλιώς οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε πολιτικά γραφεία και κόμματα είχαν εξαιρεθεί από τα όρια και τις προϋποθέσεις που καθοριζόντουσαν στο νόμο.

Πηγή : newsit.gr