Ανακατάταξη οπλιτών και εφέδρων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Υπουργική απόφαση που αφορά την  ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλίτων και έφεδρων.

Η απόφαση αναφέρει:

Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, βραχείας διάρκειας ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

β. Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

γ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

ε. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ως άνω αδικήματα.

στ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

ζ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

η. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους σχετική διαδικασία.

θ. Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

ια. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

ιβ. Να έχουν μία από τις ειδικότητες των οπλιτών θητείας των Γενικών Επιτελείων, όπως αυτές συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 2.

Πηγή : newsit.gr