Στα χνάρια της… ΕΠΟ το «Ολυμπιακό Κίνημα»!

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ.JPG

 

Προκαλεί έκπληξη η στάση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την υπόθεση της ανάκλησης αναγνώρισης της ομοσπονδίας του τριάθλου, καθώς «με απόφαση της Ολομέλειας της 19/01/2016, δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι παραμένει απόλυτα εναρμονισμένη και συνεπής με τον Καταστατικό Χάρτη της ΔΟΕ και τις Αρχές του, που αναγνωρίζουν την αυτοτέλειά της, μακριά από πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν σε διαδικασίες, σκοπούς ή στη γενικότερη λειτουργία του Ολυμπιακού Κινήματος». Μάλιστα με την ίδια απόφαση η ΕΟΕ δηλώνει ότι «στηρίζει απόλυτα την αυτοτέλεια των αθλητικών ομοσπονδιών, απέναντι σε παρεμβάσεις στο έργο τους από όπου και αν προέρχονται και βρίσκονται σε αντίθεση με τις Αρχές και το περιεχόμενο του Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ», θυμίζοντας έντονα τις ανάλογες αντιδράσεις της… ΕΠΟ!

Η έκπληξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει κοινοποιηθεί από το υφυπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση από την οποία αποδεικνύεται ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου με διαδοχικές προφάσεις, ουδέποτε απέστειλε τα στοιχεία της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων μελών της από το 2010 έως το 2015, δηλαδή και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., που όμως δεν θέλησαν να εφαρμόσουν – για δικούς τους λόγους – τους νόμους και να ανακαλέσουν την αναγνώριση της λειτουργίας της.

 

Η απόφαση…

Αναλυτική η απόφαση, που κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην ΕΦΙΠ, στην Ελληνική Αστυνομία, στον ΣΔΟΕ, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αναφέρει λεπτομερώς:

«ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α) Του άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 73 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».

β) Των άρθρων 52 και 54 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Του Ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

δ) Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α’ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.».

στ)Του Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-09-2015 (ΦΕΚ2155/Β’/7.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή».

Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-09-2015 (ΦΕΚ – Σταύρο Κοντονή»

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20.10.2015 (ΦΕΚ 2327 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

4. Την υπ’ αριθμ. 32686/9.2.1996 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την οποία αναγνωρίστηκε ως φίλαθλη ομοσπονδία η Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Τρίαθλου.

5. Το από 24.7.1999 καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Τριάθλου το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.6166/99 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και με το οποίο τροοποποιήθηκε η επωνυμία της σε Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου.

6. Το υπ’ αριθμ. 16650/23.4.2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζητήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία για την αθλητική δραστηριότητα των σωματείων-μελών της έτους 2007.

7. Το υπ’ αριθμ. 455/20.6.2008 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τρίαθλου με το οποίο απέστειλε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στοιχεία για την αθλητική δραστηριότητα των σωματείων-μελών της έτους 2007 και από το οποίο προκύπτει ότι τα σωματεία-μέλη της που είχαν αθλητική δραστηριότητα ήταν τριάντα εννέα (39), εκ των οποίων είχαν λάβει αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του Τρίαθλο μόνο δέκα τρία (13) σωματεία.

8. Το υπ’ αριθμ. 15897/9.7.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζητήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων-μελών της για τα έτη 2009, 2010 και 2011.

9. Το υπ’ αριθμ. 18801/17.7.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζητήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων – μελών της για τα έτη 2010, 2011 και 2012 μέχρι 31.07.2013.

10. Το υπ’ αριθμ. 34703/27.10.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζητήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία της σωματειακής της βάσης μέχρι 14.11.2014.

11. Το υπ’ αριθμ. 100/2014/27.11.2014 (ΥΠΠΟΑ/312678/3.12.2014 της Γ.Γ.Α.) έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τρίαθλου με το οποίο γνωστοποίησε ότι βρίσκεται υπό μετακόμιση και ζήτησε παράταση ενός (1) μηνός προκειμένου να ανταποκριθεί στο αριθμ. 34703/27.10.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

12. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/312678/1362/788/367/10.12.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζητήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων-μελών της για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, καθώς και στοιχεία για τη σωματειακή της βάση.

13. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/2147/165/51/9/7.01.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζήτησε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων-μελών της για τα έτη 2010, 2011, 2012 2013 και 2014, καθώς και στοιχεία της σωματειακής της βάσης μέχρι 19.1.2015.

14. Το υπ’ αριθμ. 1/2015/8.1.2015 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τρίαθλου με το οποίο γνωστοποίησε ότι είναι ακόμη υπό μετακόμιση και ζήτησε παράταση μέχρι τέλους Φεβρουαρίου προκειμένου να αποστείλει τα στοιχεία που ζήτησε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

15. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/242166/14162/7309/1078/7.9.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ζητήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου να αποστείλει στοιχεία της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων-μελών της για τα έτη 2010, 2011, 2012 2013, 2014 και 2015, καθώς και στοιχεία της σωματειακής της βάσης μέχρι 29.9.2015.

16. Το γεγονός ότι παρά τα προαναφερόμενα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου ουδέποτε απέστειλε τα στοιχεία αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων- μελών της για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, και 2015, καθώς και στοιχεία για τη σωματειακή της βάση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 32686/9.2.1996 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την οποία αναγνωρίσθηκε ως φίλαθλη ομοσπονδία η Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου, κωδικός μητρώου ΞΨ65 και την υπαγωγή του αθλήματος του Τρίαθλου στην ομοσπονδία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ.

Με Εντολή Υφυπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ»

 

Μνημείο υποκρισίας…

Η απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «μνημείο υποκρισίας», όταν μιλάμε για τον ίδιο οργανισμό που αποφάσισε με κομματικές εντολές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να απεμπολίσει τα δικαιώματά της στο σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο, το Στάδιο Καραϊσκάκη, να το παραχωρήσει σε μια ποδοσφαιρική εταιρεία και να αφήσει την νεολαία του Πειραιά και των γύρω περιοχών χωρίς στάδιο στίβου από το 2003 έως και σήμερα!

Παράλληλα δεν τιμά το «Ολυμπιακό Κίνημα» να μιλάει ο επίσημος φορέας της στην Ελλάδα με υπονοούμενα και χωρίς να κατονομάζει καν το θέμα της «απόφασης», επικροτώντας έμμεσα την στάση μιας ομοσπονδίας – μέλους της, που έγραφε για πολλά χρόνια (και όχι μόνο τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛΛ.) τους αθλητικούς κανονισμούς στα… παλιά της τα παπούτσια!

Πηγή:http://www.avgi.gr