Ψάχνουν στην Αθήνα τον «συνοδό» ασφαλείας του τζιχαντιστή που πέρασε από τη Λέρο

Áóôõíïìéêïß Ýîù áðü ôï Åöåôåßï üðïõ ìåôáöÝñèçêå ï Íßêïò Ìáæéþôçò ôï ÓÜââáôï 19 Éïõëßïõ 2014. Óôç óõíÝ÷åéá áíáìÝíåôáé íá ìåôáöåñèåß óôï íïóïêïìåßï ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý êáé íá óõíå÷éóôåß åêåß ç íïóçëåßá ôïõ. ÐáñÜ ôçí áíôßèåôç ãíþìç ôùí ãéáôñþí ôïõ Åõáããåëéóìïý, ï Íßêïò Ìáæéþôçò õðÝãñáøå õðåýèõíç äÞëùóç ìå ôçí ïðïßá áíáëáìâÜíåé ôçí åõèýíç ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ôïõ êáé æÞôçóå íá ðÜñåé åîéôÞñéï áðü ôï íïóïêïìåßï. 
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Τον «συνοδό» ασφαλείας του Ahmad Almohammad, τον άνθρωπο που ήταν μαζί με τον καμικάζι-βομβιστή του Παρισιού, στο ταξίδι του από τη Λέρο στην Αθήνα και στην συνέχεια έως τη Γαλλία αναζητούν τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών αρχών μετά από πληροφορίες που έχουν δώσει οι γαλλικές αρχές για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, από την πρώτη στιγμή οι γαλλικές υπηρεσίες είχαν στείλει αιτήματα εντοπισμού πληροφοριών για πέντε άτομα. Ο ένας ήταν ο νεαρός με τα στοιχεία «Ahmad Almohammad», που πέρασε στις 3 Οκτωβρίου από τη Λέρο, και όπως διαπιστώνεται ήταν «σοβαρός» πρωταγωνιστής του πυρήνα του ISIS, που έδρασε στο Παρίσι και συγκεκριμένα έξω από το Stade de France. Το διαβατήριό του ήταν πλαστό, δείγμα, σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ότι ήθελε να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα, ίσως και το αιματηρό παρελθόν του.

Τα υπόλοιπα τέσσερα αιτήματα, αφορούσαν άλλους υπόπτους για την επίθεση στο Παρίσι. Οι ελληνικές αρχές δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει προς το παρόν, διέλευση ή παραμονή των συγκεκριμένων υπόπτων στη χώρα μας. Οι Γάλλοι έχουν στείλει και κάποια στοιχεία ταυτότητας για άτομο που φέρεται να συνόδευσε τον Ahmad Almohammad, από τη Λέρο στην Αθήνα και από εκεί μέσω άλλων ευρωπαϊκών κρατών στη Γαλλία. Από τον πρώτο έλεγχο αυτών των στοιχείων και πληροφοριών δεν έχει εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Έθνος, σε συνεργασία με κλιμάκιο των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τις διασυνδέσεις και τις κινήσεις στην Ελλάδα δύο ύποπτων ατόμων, καθώς και την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα του Παρισιού τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής.

Πληροφορίες σχετικά με δύο άτομα, το στίγμα των οποίων έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, φέρονται να έχουν ζητήσει από την ΕΛ.ΑΣ. οι γαλλικές Αρχές.

Πρόκειται για δύο υπόπτους, για τους οποίους οι Γάλλοι εμφανίζονται να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς ερευνούν ενδεχόμενο ρόλο τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις της περασμένης Παρασκευής στο κέντρο του Παρισιού.

Δεν έχει γνωστό αν τα ονόματα που δόθηκαν στις ελληνικές Αρχές αφορούν άτομα που εισήλθαν στη χώρα μας με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και κατ’ επέκταση έχει γίνει ταυτοποίηση και δακτυλόσκοπηση στο ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής αιτούντων άσυλο Eurodac.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr