Πρόταση νόμου – «ανάσα» από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

«Ανάσα» σε χιλιάδες οικογένειες δίνει -δεσμεύεται να δώσει- ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μόλις γίνει κυβέρνηση με τις προτάσεις του για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

d69887c7-35dc-4513-9291-c6649467a655

Αναλυτικά στο άρθρο 1 βρίσκει κανείς τη ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων, ήτοι:

«Το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι την κατάθεση της πρότασης νόμου υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια ΔΟΥ.

Η ρύθμιση του συνολικού ποσού της οφειλής γίνεται μέχρι και σε 84 μηνιαίες δόσεις. Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο της υπαγωγής στη ρύθμιση οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του προηγούμενου εδαφίου οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά μέχρι την εξάλειψη της υπέρβασης.

Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και το ετήσιο σύνολο των καταβολών τους υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματός τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου α’ του άρθρου αυτού».

Στο άρθρο 2 για την «αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης» συνοπτικά ορίζεται ότι:

«Από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης της οφειλής στις Περιφερειακές Επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ή της ρύθμισης της οφειλής σε δόσεις, αναστέλλονται και δεν εκτελούνται κατά του οφειλέτη τυχόν επιβληθέντα ήδη μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ποινική δίωξη και κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Με την προϋπόθεση πληρωμής των δόσεων προσηκόντως και εμπροθέσμως και της μη ύπαρξης άλλων ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών, χορηγείται φορολογική ενημερότητα τριμήνου διαρκείας η οποία ανανεώνεται στη λήξη της με τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησής της άμεσα και χωρίς άλλη διαδικασία.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αναστέλλεται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών.

Η ρύθμιση δε θεωρείται καταργηθείσα σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός δύο συνεχών δόσεων.

Τα ποσά που υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Σε κάθε περίπτωση τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου».

Πηγή: http://www.avgi.gr/article/4259435/protasi-nomou-%C2%ABanasa%C2%BB-apo-ton-suriza-gia-tis-lixiprothesmes-ofeiles