Πέντε χρόνια καθυστέρησε ο νόμος για το πολιτικό χρήμα

017B3927770C5B6A011448BF379F20C9

 

Το νομοσχέδιο υιοθετεί το πόρισμα της «Ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς» (Group of States against corruption -GRECO) που είχε ήδη από το 2009 πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και είχε διατυπώσει σχετικές συστάσεις.

Σύμφωνα µε τις συστάσεις αυτές η Ελλάδα κλήθηκε:

-Να παρατείνει την περίοδο οικονομικής αναφοράς που εφαρμόζεται στις προεκλογικές εκστρατείες, έτσι ώστε η οικονομική δραστηριότητα, κατά την περίοδο αυτή να καταγράφεται, µε ακρίβεια και πληρότητα.

-Να καταργήσει τη δυνατότητα χρήσης ανώνυμων κουπονιών για δωρεές προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και υποψήφιους.

-Να θεσπίσει µια υποχρέωση να διενεργούνται µέσω τραπεζικού εμβάσματος όλες οι δωρεές προς πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων και, ενδεχομένως, προς υποψήφιους για εκλογή, οι οποίες υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο.

-Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δάνεια που χορηγούνται σε πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και υποψήφιους δεν χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κανονισμών πολιτικής χρηματοδότησης, εξακριβώνοντας, ιδίως, κατά πόσον τα δάνεια αποπληρώνονται σύμφωνα µε τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκαν.

-Να διασφαλίσει ότι όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε είδος προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων, µέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψηφίους για εκλογή (εκτός από την εθελοντική εργασία από µη επαγγελματίες) προσδιορίζονται ορθά και καταγράφονται πλήρως, στην αγοραία αξία τους.

-Να αντανακλά ορθά στους λογαριασμούς των κομμάτων την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται προκειμένου να συνδράμουν µέλη του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βεβαιώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό.

-Να αυξήσει τη διαφάνεια των λογαριασμών και των δραστηριοτήτων των φορέων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, µε πολιτικά κόμματα ή είναι, µε άλλο τρόπο, υπό τον έλεγχό τους.

-Να θεσπίσει απαιτήσεις για την έγκαιρη δημοσίευση των ιδιωτικών δωρεών προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και υποψήφιους, οι οποίες υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο.

-Να αυξήσει σημαντικά τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, ιδίως καθιστώντας εμφανή την οικονομική υποστήριξη από πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων προς υποψήφιους στις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές και θεσπίζοντας απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιότητας για όλους τους υποψήφιους για εκλογή ή καταλόγους υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα.