Δεν εισέπραξες τον ΦΠΑ ; Δεν θα τον καταβάλεις στη Εφορία

1CE530E99A4EB9C15FABDBB901847AF1Δεν θα έχουν την υποχρέωση αποδόσεως του ΦΠΑ όσοι συναλλάσσονται με το Δημόσιο και ιδιώτες και δεν έχουν πληρωθεί για την συναλλαγή που βαρύνεται με τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών ο ΦΠΑ θα λογίζεται πλέον σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με τις εισπράξεις και τις πληρωμές, ήτοι δεν θα καταβάλλεται στην εφορία πριν ακόμη εισπραχθεί από τον συναλλασσόμενο.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει την δυνατότητα των υποκείμενων στο φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.

Η ρύθμιση θα ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύση πριν από την λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς, λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα της, προϋποθέτει, την υποβολή δηλώσεως στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Ως προς τους υποκείμενους στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αυτοί εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος. Δεν θα υπάγονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο.