Μείωση στα δημοτικά τέλη μέσω… σκουπιδιών

Σύμφωνα με το epoli.gr. προβλέπεται επιβράβευση των Δήμων, οι οποίοι καταγράφουν υψηλότερες επιδόσεις στην ανακύκλωση, μέσα από ένα σύστημα μείωσης των τελών, από το οποίο θα επωφελούνται οι δημότες.

Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι αυτοί που με βάση τις καταγεγραμμένες ποσότητες απορριμμάτων και το ποσοστό που εκτρέπεται για ανακύκλωση, επιβραβεύουν τους Δήμους με μείωση των τελών. Πράγμα που συνεπάγεται και μείωση των τελών για τους δημότες.

Με βάση το νόμο “οι ΦοΔΣΑ προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».

Για τους νησιωτικούς Δήμους εφαρμόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασιών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον ΕΟΑΝ.

Η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Για τους καταναλωτές τίθεται ως προτεραιότητα η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με σκοπό τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Αυτό επηρεάζει και τον τρόπο οργάνωσης της αποκομιδής, αφού σκοπός είναι να ενισχυθούν τα ενδιάμεσα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων και να μειωθεί το υλικό το οποίο θα προορίζεται για ταφή.

Μέσα στους στόχους της περιβαλλοντικής προστασίας είναι και η μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Έτσι, με το νέο νόμο, από 1.1.2018 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Εξαιρούνται οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και οι βιοαποδομήσιμες, λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Από 1.1.2018 το τέλος θα ανέλθει σε 0,03 ευρώ και από την 1.1.2019 στα 0,07 ευρώ.

Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους θα αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο θα εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια θα αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ, προκειμένου να υλοποιεί προγράμματα αναβάθμισης των ρυθμών ανακύκλωσης.

Πηγή : newsit.gr